Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Nedeľa 30. 8. 2015

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Národný projekt

   

  NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

   

   

  Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
  Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

 • Zápis do 1. ročníka

  5. 2. 2015

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil štvrtok – 05.02.2015 – v ZŠ Ondavské Matiašovce, v prváckej triede. Aj tento rok budúcich prváčikov privítali terajší prváci svojím programom. Zahanbiť sa nenechali ani predškoláci, aj oni si pripravili pekný program nielen pre svojich rodičov, ale aj pre pani učiteľky ZŠ. Predškoláci si zo zápisu odniesli aj vecné darčeky v podobe farbičiek a iných školských pomôcok. Do prvého ročníka sa zapísalo 6 detí.

 • Beseda o škodlivosti drog

  30. 1. 2015

  Prezentácia, ktorá žiakom objasnila, čo sú drogy, bola prezentovaná v rámci protidrogovej výchovy. Väčšina žiakov netušila, čo sú to drogy. Slovo „droog“ pochádza z Holandska a v preklade znamená usušený, suchý. Pôvodne sa drogy používali ako liečivá. Sú to látky, ktorých užívanie sa spája s rizikom závislosti. Patrí k nim marihuana (tráva), kokaín, pervitín, extáza aj heroín. Drogám podľahlo mnoho slávnych osobností. Najznámejšou drogou na svete je alkohol. K drogám patria aj cigarety. Cieľom príbehu - Prečo alkohol mení ľudí – bolo dozvedieť sa, že drogy sprevádzajú ľudí od pradávna. Žiaci si prečítali básne o drogách, vypočuli si pesničku – Nikdy neber drogu- a vyriešili kvíz, v ktorom im vyšlo BEZ DROG JE ŽIVOT KRÁSNY. Neskôr v triedach tvorili protidrogové plagáty.

 • Vianočná besiedka

  19. 12. 2014

  Vianočná besiedka sa tohto roku konala v priestoroch ZŠ Ondavské Matiašovce. Slávnostnú atmosféru dotvárala vianočná výzdoba školy, stromček, ikebany i voňavé medovníky. Vianočný program sa niesol v duchu tradičných vianočných rozprávok – Mrázik, Popoluška, Perinbaba, ako aj scénky - Vianočné oblátky. Herecké výkony žiakov, dramatizácia rozprávok, tance a spevy boli odmenené potleskom publika. Programu sa zúčastnili nielen rodinní príslušníci žiakov, ale pozvanie prijala aj pani starostka, ktorá zároveň potešila žiakov salónkami. Pribudli aj nové hračky a hry do ŠKD, ktoré žiaci ocenia najmä v popoludňajších hodinách. Záver bol spojený s podávaním vianočného punču a prianím krásnych Vianoc.

 • Pesničkový Mikuláš

  4. 12. 2014

  Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. pripravil pre veľkých aj malých  pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša a Vianoc hudobno-zábavný program s názvom Pesničkový Mikuláš. Zaujímavý príbeh, veselé pesničky, spev, tanec i humorné scénky, v ktorých sa predstavila vranovská talentovaná  mládež, zaujali aj žiakov našej školy, ktorí sa tohto podujatia opäť,    po roku, zúčastnili. Deti si domov odniesli nielen ponaučenie, ale aj sladkú nádielku.

 • Divadielko PORTÁL: "Nebojsa"

  5. 11. 2014

  Divadielko Portál z Prešova k nám zavítalo aj v tomto školskom roku, aby sa nám predstavilo s novou rozprávkovou hrou s názvom: Nebojsa. Príbeh bol o Matejovi, ktorý odišiel do sveta, aby sa naučil báť sa. Zistil, že ozajstný strach prežíva človek vtedy, ak sa bojí o niekoho iného - blízkeho, na kom mu záleží. Pri svojom túlaní sa po svete si našiel aj ženu. Žiakom ZŠ aj detičkám z MŠ Ondavské Matiašovce sa divadielko páčilo a hercov odmenili potleskom.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  28. 10. 2014

  Medzinárodný deň školských knižníc sme si pripomenuli prezentáciou, ktorá nás oboznámila so vznikom knihy, žiaci hádali hádanky, v ktorých sa ukrývali rozprávkové bytosti i názvy rozprávok. Prváci sa dozvedeli, kde máme v škole školskú knižnicu a na čo nám slúži. Žiaci druhého ročníka nám predviedli divadielko s názvom: Červená Čiapočka, ktorého dej aj koniec bol netradičný. Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde mali vytvoriť leporelá známych rozprávok. Prvý a štvrtý ročník si vytvoril leporelo na rozprávku: Ako dedko ťahal repku. Druháci si vybrali rozprávku: Soľ nad zlato, no a tretiakom sa páčila rozprávka: O Snehulienke. Žiaci sa naozaj snažili, o čom svedčili aj vytvorené leporelá.

 • Týždeň zdravej výživy

  13. 10. 2014

  Pred začiatkom TÝŽDŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY si žiaci pozreli prezentáciu, zameranú na zdravú výživu. Tá ich upozornila na to, čo patrí k zdravým i nezdravým potravinám, čo obsahujú zdravé potraviny, prečo ich máme jesť, i to, čo patrí k zdravému životu. Pozreli si aj rozprávku o trávení – čo sa deje so stravou, ktorú sme prijali do tela.

 • Začiatok školského roka 2014/2015

  2. 9. 2014

  Oficiálny začiatok školského roka 2014/2015 pripadol na utorok – 2. septembra 2014, kedy sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť otvorili školské brány. Po vypočutí si hymny SR a príhovore pani riaditeľky PaedDr. Tatiany Lorincovej, sa žiakom prihovorila aj pani starostka Mária Mražiková. Ich povzbudzujúce slová smerovali zvlášť k prváčikom a ich rodičom. Všetkým žiakom popriali pevné zdravie a čo najlepšie výsledky v novom školskom roku.

 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za š. r. 2013/2014

  13. 10. 2014

   

  S p r á v a

  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

  Základnej školy Ondavské Matiašovce

   za školský rok 2013/2014

   

   

   

  Predkladá:

  PaedDr. Tatiana Lorincová       

  riaditeľka ZŠ        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Fotogaléria