Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Utorok 16. 9. 2014

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Národný projekt

   

  NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

   

   

  Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
  Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

 • Záujmová činnosť

  V rámci národného projektu je v škole bohatá mimoškolská záujmová činnosť. V škole pracujú krúžky: Šport a športové modelárstvo, Hudba, spev a tanec, Ja, počítač a svet okolo nás a výtvarný krúžok v rámci vzdelávacích poukazov.

  Využívame pomôcky, ktoré sme dostali z projektu na všetkých krúžkoch, ale aj na vyučovaní. Napr. bicykle, kolobežky, tranpolína, lopty - športová činnosť, hudobné nástroje, záhradkárske potreby, kuchynské potreby - na ostatných krúžkoch. Problémom ostali počítače, ktoré do dnešnej doby nemáme a školská technika je už zastaralá. Na všetkých krúžkoch sa využívajú aj interaktívne tabule.

 • Hviezdoslavov Kubín

   

   

  V školskom kole súťaže – Hviezdoslavov Kubín – zrealizovanom v piatok: 28. marca 2014 sa postupne predstavili všetci žiaci našej školy s peknými básňami. Porotu tvorili pani učiteľky a boli odmenené prvé štyri miesta. Do okresného kola tejto súťaže sa „prerecitovala“ žiačka 4.ročníka – Diana Varichajová. Tu sú víťazi:

 • 4. 4. 2014

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • 4. 4. 2014

  Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Zápis do 1. ročníka

   

   

  Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil v stredu – 05.02.2014 – v ZŠ Ondavské Matiašovce, v prváckej triede. Aj tento rok, budúcich prváčikov, privítali terajší prváci svojím programom. Zahanbiť sa nenechali ani predškoláci, ktorí si pripravili pekný program  pre svojich rodičov, ale aj pre pani učiteľky ZŠ. Predškoláci si zo zápisu odniesli aj vecné darčeky v podobe školských dosiek, farbičiek a iných školských pomôcok, ktoré venovala starostka obce. Do prvého ročníka sa zapísalo 7 detí.

 • 26. 2. 2014

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 24. 1. 2014

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Aktivity v rámci Národného projektu

  V školskom roku 2013/14 ďalej pokračuje Národný projekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". V minulom školskom roku boli realizované zaujímavé aktivity, napr. Deň otvorených dverí s otvorenou vyučovacou hodinou pre rodičov a kultúrnym programom detí, vymenili sme si pedagogické skúsenosti s učiteľmi ZŠ Slovenská Kajňa. Výmenná stáž v školách prebehla koncom školského roka tri dni v ZŠ Slovenská Kajňa a tri dni oni navštívili našu školu. Mohli sme pozorovať voliteľné vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť školy. Výmena poznatkov bola prospešná pre obe strany. V škole bol realizovaný osvetový program pre rómskych rodičov vybranými lektormi vo forme prednášok a návštev v domácnosti. Učitelia sa zapojili do vzdelávacích programov Multikultúrna výchova a práca s interaktívnou tabuľou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ondavské Matiašovce 20
 • +421 57 44 58215

Fotogaléria